Įstatai

Druskininkų dviratininkų klubo įstatai

I. BENDRIEJI  NUOSTATAI

1. Druskininkų dviratininkų  klubas  (toliau – Klubas) yra asociacija, vienijanti fizinius asmenis, mėgstančius  dviratį kaip transporto priemonę bei laisvalaikio praleidimo būdą, taip pat, siekiančius  populiarinti dviračių sporto šaką.  Klubo teisinė forma – asociacija, buveinės adresas – Kalnų 17 e, Druskininkai, pavadinimas – Druskininkų dviratininkų klubas.

2. Klubas yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą ir sąskaitą banke bei savo atributiką. Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Konstitucija bei kitais įstatymais, klubo įstatais.

II. KLUBO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKLOS KRYPTYS

4. Klubo tikslai: populiarinti dviratį kaip ekologišką transporto priemonę, kaip aktyvią laisvalaikio praleidimo bei sveikatinimo priemonę; populiarinti dviračių sportą; skatinti pažinti Dzūkijos ir Lietuvos apylinkes  keliaujant dviračiais.

5. Klubo uždaviniai: populiarinant dviratį, organizuoti keliones, ekspedicijas, žygius dviračiais Druskininkų apylinkėse,  Lietuvoje bei sudėtingesnes keliones ir už jos ribų; dviračių kelionių, ekskursijų metu, supažindinimas su įžymiomis istorinėmis vietomis, gamtosaugos idėjų propagavimas. Klubo uždavinys populiarinti ir kitas kelionių rūšis, kaip plaukimas baidarėmis, tačiau klubas prioritetą skiria dviračiui, padedančiam ugdyti sveiką, ištvermingą, aukštos dorovinės kultūros žmogų.

6. Klubas, įgyvendindamas savo tikslus, užsiima šia veikla:  organizuoja dviratininkų varžybas, sąskrydžius, stovyklas ir kitus  turistinius, sportinius bei masinius sveikatingumo renginius;  visapusiškai populiarina dviratį ir dviračių sportą.

7. Klubas gali užsiimti ir kita veikla, kurios nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai ir kuri neprieštarauja klubo įstatams. Klubo veikla neterminuota.

III. TEISĖS IR PAREIGOS

8.    Klubas turi teisę:

8.1.   Siekdamas savo tikslų, klubas turi teisę  užsiimti įstatuose numatyta veikla;

8.2.    Valdyti jam priklausantį turtą, lėšas ir jais disponuoti;

8.3.    Gauti neatlygintinai iš fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių ir nevyriausybinių organizacijų lėšas bei turtą – paramą;

8.4.  Pagal nustatytą tvarką  priimti į klubą ir šalinti iš jo narius.

9.    Klubas gali turėti ir kitų įstatuose numatytų teisių.

10.    Klubas savo teises įgyvendina vadovaudamasis klubo narių susirinkimo sprendimais per valdymo organus klubo valdybą ir prezidentą.

IV. NARYSTĖ KLUBE, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

            11.  Klubo nariai tai asmenys Klubo prezidentui  pareiškę norą dalyvauti klubo veikloje,  pripažįstantys šiuos įstatus,  mokantys klubo nario mokestį ir visuotinio klubo narių susirinkimo nutarimu priimti į narius.

12.    Reikalavimai norintiems tapti klubo nariu:

12.1.    Klubo nariais gali būti ne jaunesni nei 18 metų Lietuvos Respublikos piliečiai;

12.2.   Nauji pretendentai turi būti dalyvavę ne mažiau nei 2–se  Klubo  organizuotuose  renginiuose svečio teisėmis;

12.3.    Nauji nariai priimami klubo valdybos nutarimu, kuris turi būti patvirtintas klubo narių susirinkimu, jei už jo priėmimą balsuoja ne mažiau nei 2/3 klubo narių;

12.4.    Jeigu asmuo yra priimamas į klubą, jis privalo sumokėti stojamąjį mokestį, (mokesčio dydį nustato susirinkimas).

13.    Narystė klube pasibaigia jei narys išstoja savo noru, yra pašalinamas narių susirinkimo nutarimu.

14.    Klubo narys gali būti pašalintas iš klubo, jei jis nevykdo klubo narių susirinkimo nutarimų, nesilaiko klubo įstatų.

15.    Klubo narys turi teisę:

15.1.    Dalyvauti narių susirinkimuose, rinkti ir būti išrinktas į klubo valdymo organus, teikti siūlymus klubo veiklos klausimais. Klubo narys turi vieną balsą;

15.2.    Dalyvauti klubo veikloje ir jo organizuojamuose renginiuose;

15.3.    Gauti bet kokią informaciją apie klubo veiklą, turtą, lėšas bei kitus su klubo veikla susijusius klausimus. Reikiami dokumentai klubo nariams pateikiami elektroniniu paštu arba įteikiami asmeniškai;

15.4.    Apskųsti teismui klubo narių susirinkimo ir valdybos nutarimus;

15.5.    Savanoriškai išstoti iš klubo.

16.    Klubo narių pareigos :

16.1.    Vykdyti įstatų reikalavimus, visuotinio narių susirinkimo ir klubo valdybos nutarimus;

16.2.    Tausoti ir gausinti klubo nuosavybę;

16.3.    Visokeriopai propaguoti dviratį ir klubo tikslus bei uždavinius.

16.4.    Mokėti nustatyto dydžio nario mokestį (nario mokesčio dydis bei mokėjimo tvarką nustato susirinkimas).

16.5.    Gerbti ir puoselėti klubo tradicijas;

16.6    Dalyvauti klubo organizuojamuose  renginiuose.

17.    Klubo nario pašalinimas iš klubo.  Narys Prezidento teikimu gali būti pašalintas iš klubo tik 2/3 visuotinio susirinkimo balsų dauguma:

17.1. Jeigu grubiai pažeidė ar nesilaikė Klubo įstatų ir nemokėjo metinio  nario mokesčio ;

17.2. Kai jo veikla priešiška Klubo tikslams ir uždaviniams arba elgesys pažeidžia nario etikos kodekso reikalavimus;

17.3.    Jeigu klubo narys be pateisinamų priežasčių iš eilės praleidžia tris klubo organizuotus renginius, jo narystė klube yra svarstoma visuotiniame narių susirinkime;

17.4.    Pašalinus narį iš klubo arba jam savarankiškai išstojus, jo įmokėti mokesčiai negrąžinami.

IV. KLUBO TURTAS IR LĖŠOS

 

18.    Klubas nuosavybės teise gali turėti teisėtai įgytą materialų ir nematerialų turtą, vertybinius popierius ir pinigines lėšas.

19.    Klubo lėšas sudaro:

19.1.    Narių įmokos;

19.2.    Fizinių ar juridinių asmenų dovanotos ar programoms vykdyti perduotos lėšos bei turtas;

19.3.    Pagal LR labdaros įstatymą gautos lėšos;

19.4.  Lėšos gautos už mokamus renginius ar iš klubo ūkinės veiklos;

19.5.    Kitos teisėtai gautos lėšos bei turtas.

20.   Klubo turtas ir lėšos naudojamos klubo veiklos finansavimui, dviračių, kelionių, žygių ir varžybų organizavimui, įvairių viešųjų renginių organizavimui, materialinės bazės vystymui, inventoriaus ir kito turto įsigijimui, kitiems tikslams neprieštaraujantiems klubo nuostatams.

21.  Klubo lėšos:

21.1. Laikomos atsiskaitomojoje banko sąskaitoje;

21.2. Visos finansinės operacijos atliekamos pagal nustatytas taisykles. Klubo lėšos iš sąskaitos pervedamos arba išmokamos Klubo prezidento nurodymu;

21.3. Gautos lėšos pagal Labdaros ir paramos įstatymą apskaitomos atskiroje sąskaitoje ir panaudojamos pagal Klubo narių susirinkimo patvirtintas sąmatas;

21.4.  Klubas pagal savo įsipareigojimus atsako savo lėšomis bei turtu į kuriuos remiantis galiojančiais įstatymais, gali būti nukreiptas nuostolių išieškojimas. Klubas atsako tik už kolektyvinius įsipareigojimus, patvirtintus parašais ir antspaudais;

21.5. Klubo lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat  veiklos kontrolės tvarką nustato klubo valdyba.   Klubo finansiniai metai yra nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

V. KLUBO VALDYMO ORGANAI

 

22.    Klubo valdymo organai yra narių susirinkimas, klubo valdyba ir prezidentas.

23.    Klubo narių susirinkimo ir klubo valdybos nutarimai yra privalomi visiems klubo nariams.

VI. NARIŲ SUSIRINKIMAS

 

24.    Narių susirinkimas yra aukščiausias klubo valdymo organas, kuris:

24.1.    Keičia ar papildo klubo įstatus įstatymo nustatyta tvarka;

24.2.    Renka ir atšaukia klubo valdybą ir prezidentą;

24.3.    Tvirtina valdybos ataskaitą apie klubo veiklą ir lėšų bei turto naudojimą;

24.4.    Tvirtina valdybos nutarimus dėl naujų narių priėmimo ir narių pašalinimo;

24.5.    Sprendžia klubo reorganizavimo ir jo veiklos nutraukimo klausimus;

24.6.    Tvirtina metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, metinę finansinę atskaitomybę, ęsant būtinumui skiria revizorių ar auditorių;

24.7.    Atskiru dokumentu nustato nario įmokų dydį ir mokėjimo tvarką;

24.8.    Sprendžia kitus nuostatuose neapibrėžtus klausymus.

25.    Narių susirinkimą šaukia valdyba ne rečiau kaip kartą per metus. Susirinkimas turi būti sušauktas, kai to reikalauja ne mažiau kaip ketvirtadalis klubo narių. Apie susirinkimo laiką ir vietą nariai informuojami žodiniu pranešimu prieš keturiolika dienų.

26.    Narių susirinkimas yra teisėtas jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė klubo narių. Į susirinkimą neatvykus nustatytam narių skaičiui, per dvi savaites gali būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip ketvirtadalis klubo narių. Susirinkimo nutarimai yra teisėti jei už juos balsavo du trečdaliai susirinkime dalyvavusių narių. Jei klubo susirinkime dėl objektyvių priežasčių negali dalyvauti vienas ar du klubo nariai, jų nuomonė ir balsas nagrinėjamu klausymu gali būti pareikšti naudojant kompiuterines priemones.

VI. KLUBO VALDYBA IR PREZIDENTAS

 

27.    Klubo valdyba yra valdymo organas, vadovaujantis klubo veiklai tarp narių susirinkimų. Valdyba renkama iš visų klubo narių trejų  metų laikotarpiui. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas. Valdybą sudaro trys klubo nariai.

28.    Klubo valdybos posėdžiai yra šaukiami klubo prezidento kartą kas šešis mėnesius ir yra teisėti jei juose dalyvauja visi valdybos nariai. Valdybos nutarimai yra teisėti, jei už juos balsavo daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių valdybos narių. Klubo prezidentas renkamas iš valdybos narių trejiems metams. Klubo prezidento kadencijų skaičius neribojamas.

29.    Klubo prezidentas yra vienasmenis Klubo valdymo organas, kuris:

29.1.  Vadovauja klubo veiklai, atstovauja Klubui valdžios ir valdymo institucijose,  teisme, santykiuose su kitomis organizacijomis, firmomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis;

29.2.  Sudaro sutartis, pasirašinėja dokumentus, atidaro ir uždaro klubo sąskaitas banke, organizuoja valdybos darbą ir ją atstovaują;

29.3. Ruošia pasiūlymus dėl metinio nario mokesčio ar kitų tikslinių mokėjimų dydžio ir tvarkos;

29.4. Rengia Klubo tikslų ir uždavinių įgyvendinimui skirtus  veiksmų planus, biudžeto projektą  ir teikia juos tvirtinti Klubo valdybai;

30.    Klubo valdyba:

30.1.    Vykdo narių susirinkimo nutarimus;

30.2.    Teikia narių susirinkimui metinės pajamų ir išlaidų sąmatos projektą, sudaro metinę finansinę atskaitomybę;

30.3.    Disponuoja klubo lėšomis ir atsako už jų tikslinį naudojimą;

30.4.    Šaukia narių susirinkimą;

30.5.    Informuoja rejestro tvarkytoją apie klubo duomenų pasikeitimus;

30.6.    Dėl visų finansinių sprendimų, viršijančių 5000 Lt sumą, valdyba turi gauti visuotinio susirinkimo pritarimą.

 VII. KLUBO BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

 

31. Klubo buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

 

VIII. KLUBO ĮSTATŲ KEITIMAS, REORGANIZAVIMAS, LIKVIDAVIMAS GINČŲ SPRENDIMAS, SKELBIMŲ IR PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

 

32.    Klubo įstatai keičiami narių susirinkimo nutarimu įstatymų nustatyta tvarka.

33.    Klubas gali būti pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas LR Civilinio kodekso ir Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.

34.  Narių susirinkimui priėmus sprendimą reorganizuoti ar likviduoti klubą, privaloma kartu priimti nutarimą dėl turimo turto ir piniginių lėšų panaudojimo ar padalijimo. Pirmiausia turtas ir lėšos turi būti skiriami atsiskaityti su kreditoriais. Klubo reorganizavimo ar likvidavimo atveju, nariai įstoję į klubą nepretenduoja į klubo turtą kuris buvo įgytas prieš jiems įstojant į klubą.

35.    Ginčai tarp klubo ir jo narių, tarp klubo ir kitų juridinių ar fizinių asmenų sprendžiami teisme.

36.    Skelbimus ir pranešimus Klubas skelbia savaitraštyje „Druskonis“.

Įstatai priimti narių susirinkime 2013  05 19

Įgaliotas asmuo

Rimantas Sanajevas